فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل انواع مبلمان فضای باز (مبلمان مناسب برای استراحت در باغ و...) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.